Wat is beschermingsbewind?
Beschermingsbewind  is bedoeld om de bezittingen van de klant te beschermen en te beheren wanneer de klant dit om fysieke of geestelijke redenen niet (meer) zelf kan. Ook verkwisting of het hebben van problematische schulden kunnen redenen voor beschermingsbewind zijn.

Bij beschermingsbewind wordt niet de klant onder bewind gesteld maar (een deel van) zijn vermogen. De klant wordt niet handelings onbekwaam, maar handelingsonbevoegd voor wat betreft dit (deel van zijn) vermogen. Handelingsonbevoegd wil zeggen dat de klant niet meer zonder toestemming van de bewindvoerder vermogensrechtelijke handelingen mag verrichten.

Om voor beschermingsbewind in aanmerking te komen, moet een verzoek worden ingediend bij de kantonrechter. Dit kan worden gedaan door de klant zelf, zijn partner, zijn familie (tot in de vierde graad), een verzorgende instelling of het openbaar ministerie. Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de klant ten overstaan aan de kantonrechter. Als de klant wilsonbekwaam is, legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter.

Als de redenen voor het bewind niet meer aanwezig zijn, kan bij de rechtbank een verzoekschrift worden ingediend om het bewind op te heffen.

Taken beschermingsbewindvoerder
De beschermingsbewindvoerder beheert het vermogen van de klant. Hij is dienstverlener en geen hulpverlener. De dienstverlening beperkt zich tot financiële aangelegenheden.

De bewindvoerder opent een beheerrekening op naam van de klant. Hierop komt het inkomen van de klant terecht worden betalingen  gedaan. Hij maakt een budgetplan en hij maakt wekelijks of maandelijks leefgeld over naar de leefgeldrekening van de klant. Over dit leefgeld kan de klant zelf beschikken.

Daarnaast vraagt de bewindvoerder inkomensvoorzieningen aan, zorgt hij dat de juiste verzekeringen zijn afgesloten, declareert hij ziektekosten bij de zorgverzekeraar, maakt hij betalingsafspraken met schuldeisers, doet hij eenvoudige belastingaangiftes, vraagt hij om kwijtschelding van de lokale belastingen, zorgt hij dat de beslagvrije voet correct wordt toegepast, vraagt hij toeslagen aan, doet hij eventueel een beroep op een fonds, regelt hij de verantwoording van een persoonsgebonden buget en begeleid hij de klant bij een aanvraag voor een schuldregeling via een schuldregelende instantie.

Voor grote financiële beslissingen (bijvoorbeeld de verkoop van een huis of het aangaan van een lening) heeft de bewindvoerder altijd toestemming  van de klant of de rechtbank nodig.

Aanmeldprocedure bewind Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek
De klant kan zichzelf of via een verwijzende instantie/persoon aanmelden bij Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek. Aan de hand van een kennismakingsafspraak (telefonisch, bij de klant thuis of bij de verwijzende instantie) wordt bekeken wat wij voor de klant kunnen betekenen.

Als besloten wordt tot het aanvragen van beschermingsbewind moet er door de klant een verzoekschrift worden ingediend bij de rechtbank. 

Als het verzoekschrift en de gegevens zijn opgestuurd naar de rechtbank en het griffierecht is betaald, houdt de kantonrechter een zitting of wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek bij een medewerker van de kantonrechter. Hiervoor worden de klant en eventuele belanghebbenden uitgenodigd. Als de noodzaak van het bewind vooraf al duidelijk is (bijvoorbeeld bij problematische schulden), kan de de rechtbank beslissen dat er geen zitting noodzakelijk is en kan het verzoek schriftelijk worden behandeld. 

Familie bewinden
Soms is er een voorkeur voor een bewindvoerder binnen de familie. Stichting Schuldhulp en bewindvoering Achterhoek ondersteunt bewindvoerders binnen de familie. Bijvoorbeeld bij de boedelbeschrijving, het aanvragen van machtigingen of de rekening en verantwoording.

Kosten
De tarieven van beschermingsbewind zijn vastgesteld bij de regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De kosten bedragen in 2018 per persoon per maand  € 111,29 (inclusief btw) voor een gewoon bewind  en € 144,02 (inclusief btw) bij een bewind met problematische schulden. De intakekosten bedragen eenmalig € 471,29 (inclusief btw). Voor een tweepersoonhuishouding (een economische eenheid) bedragen deze kosten respectievelijk € 133,56,  € 172,82 en € 754,19 per (alle bedragen exclusief BTW).

Het indienen van het verzoekschrift kost eenmalig € 78 (griffierechten).

Als de klant een laag inkomen heeft (of de klant heeft door beslag of een schuldregeling de beschikking over een laag inkomen) dan kunnen de kosten vergoed worden via de bijzondere bijstand.  Dit geldt ook voor de griffierechten. Tijdens een schuldregeling (wettelijk of minnelijk) kunnen de kosten ten laste komen van de boedel.

Hoe aanmelden?

Neem contact op met Stichting Schuldhulp en Bewindvoering Achterhoek voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek via telefoon 0623861052 of 0622909455, e-mail info@ssbachterhoek.nl  of het contactformulier.